Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant nacionalinių skėtinių NVO institucinio stiprinimo projektus: skatinti NVO partnerystę, bendradarbiavimą, tarpusavio komunikavimą ir didinti NVO darbo efektyvumą, atstovauti visuomenės interesams valstybės ir savivaldybių institucijose, atlikti valstybės institucijų vykdomų programų ir priemonių vertinimą, padėti valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką ir teikti konkrečius siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.

Galimi pareiškėjai:

 • nacionalinė skėtinė NVO, kuri veikia NVO nacionalinės politikos, vaiko gerovės, neįgaliųjų, moterų ir vyrų lygių galimybių, žmogaus teisių apsaugos, šeimų stiprinimo, bendruomenių stiprinimo, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, švietimo ir mokslo, vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo, vartotojų teisių apsaugos, pasaulio lietuvių, sveikatos apsaugos, aplinkos apsaugos viešosios politikos srityse (toliau kartu – viešosios politikos sritys) (vienoje ar keliose), vienija tik pelno nesiekiančius juridinius asmenis ir turi atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje; arba
 • NVO, kuri kartu su kitomis (ne mažiau kaip 5) toje pačioje viešosios politikos srityje veikiančiomis NVO ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 1 d. yra sudariusi jungtinės veiklos sutartį (-is) bendram tikslui pasiekti ir turi atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje. 

Paraiškų priėmimas

 • Paraiškų priėmimo terminas – nuo 2019 m. rugsėjo 13 d. iki 2019 m. spalio 11 d. (imtinai).
 • Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d.
 • Elektroninė paraiškos su priedais versija .pdf formatu pateikiama el. paštu Konkursas_NVO_SKET@socmin.lt ne vėliau nei spalio 11 d. (imtinai), laiško eilutėje „Tema“ įrašius konkurso pavadinimą „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursas“.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 • Vienam projektui mažiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) Eur.
 • Didžiausia galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) Eur.

Konkursui numatyta skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 800 000 (aštuoni šimtai tūkstančių) Eur.

Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams:

 • kurie vienija ne mažiau kaip 10 NVO (veikiančios asociacijos ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu) ir kurių veikla apima visas apskritis bei ne mažiau kaip 30 savivaldybių;
 • kurių atstovas (-ai) ir (ar) pagal jungtinės veiklos sutartį susijusio partnerio (-ių) atstovas (-ai) per pastaruosius trejus metus (2017–2019 m.) dalyvavo valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje ir raštu pateikė (inicijavo) bent penkis pasiūlymus (iniciatyvas) kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms) dėl viešojo valdymo sprendimo (-ų);
 • kurie patys ir (ar) pagal jungtinės veiklos sutartį susijęs (-ę) partneris (-iai) 2016–2018 m. yra įgyvendinę bent vieną ne mažesnės kaip 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur vertės projektą;
 • viešai internete paskelbusiems 2017 ar 2018 metų metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą (Nuostatų 1 priede pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete);
 • viešai internete paskelbusiems 2017 ar 2018 metų audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada (Nuostatų 1 priede pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete). 

Čia galite atsisiųsti su konkursu susijusius dokumentus:

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia Ministerijos Tikslinės pagalbos skyriaus specialistas Eitvydas Zurba (tel. 8 706 68 224, el. p. eitvydas.zurba@socmin.lt). Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

You are currently viewing Paskelbtas NVO vienijančių asociacijų finansavimo konkursas

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.