2022

„Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų advokacijos, savanorystės ir bendradarbiavimo stiprinimas“, Nr. NOBP004231, sutartis 2022.
Projektas finansuojamas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2022 metais atrankos konkurso priemonę.
Stiprinti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų gebėjimus, ugdant kompetencijas advokacijos procesuose, skatinant savanorystę, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais ir plečiant informacinę sklaidą apie bendruomeninės veiklos gerąją patirtį.
Projekto trukmė: 2022.08.01 -2022.12.31, projekto vertė 58333.32 Eur.

2021-2022

Bandomojo modelio įgyvendinimas, vykdant Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7.13 ir 8.13.3 papunkčiais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ 1.6.13 papunkčiu, įgyvendindama Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. A1-950 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 1.1.4 papunktyje patvirtintas Bendruomenių stiprinimo programos bandomasis modelis, kuris veiks 10 Lietuvos savivaldybių: Anykščių, Elektrėnų, Kaišiadorių, Kauno miesto, Kėdainių, Klaipėdos miesto ir rajono, Panevėžio miesto, Tauragės ir Trakų.
Modelio aprašas čia.

2021

„Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos veiklos plėtra“, Nr. NOBP-01272, sutartis 2021-03-08
Projektas finansuojamas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2021 metais atrankos konkurso priemonę. Projekto tikslas – stiprinti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungą (LVBOS), sukuriant jos veiklos strategiją, ugdant narių tarpusavio partnerystę, bendradarbiavimą ir komunikaciją, kompetencijas ir institucinius gebėjimus įvairiose viešosios politikos srityse, viešinant jos veiklą. Projekto metu numatyta paruošti LVBOS ilgalaikę veiklos plėtros strategiją, atlikti vietos bendruomeninių organizacijų (VBO) gyvybingumo bei VBO poreikių ir galimybių analizę, sukurti miesto ir kaimo VBO duomenų bazę, susitikti su 10 apskričių savivaldybių bendruomeninių organizacijų tarybomis. Remiantis diskusijų rezultatais, bus paruengti pasiūlymai / rekomendacijos savivaldybėms ir VBO dėl tarybų veiklos stiprinimo. Kaimo bendruomenių veiklos plėtros programos gairės bus nagrinėjamos Lietuvos kaimo parlamento sesijoje ir įtrauktos į parlamento rezoliuciją, kuri bus pateikta Prezidentui ir valstybės institucijoms, Patvirtinta LVBOS strategija bus paskelbta tinklapyje https://lvbos.lt. VBO veiklos plėtros programos gairės bus siūloma įtraukti į Vyriausybės ir ministerijų – Vidaus reikalų, Žemės ūkio ir SADM darbotvarkes.
Projekto trukmė: 2021.03.09 -2021.12.31, projekto vertė 50997.50 Eur

2018-2022

„Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“.
Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiklos programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.
Lietuvos vietos bendruomeninių organizacijų sąjunga (toliau, LVBOS), siekdama vienyti visos Lietuvos vietos bendruomenių skėtines organizacijas ir stiprinti jų viešojo intereso atstovavimo, viešųjų ir privačių interesų derinimo kompetencijas, projekto vykdymo metu numato surengti mokymus „NVO viešųjų privačių interesų derinimas. Kaip išvengti interesų konflikto“ bei suburti ekspertų komandą, kuri padėtų vietos bendruomenėms atstovauti viešąjį interesą, rengti teisės aktų projektus bei konsultuoti viešojo valdymo srityje. Projekto metu numatoma parengti viešųjų paslaugų esamos padėties analizę. Tyrimo išvadas numatyta apibendrinti diskusijoje – forume ir pateikti konkrečius teisinius pasiūlymus dėl paslaugų decentralizacijos gerinimo.
Siekiant įtraukti jaunimą į sprendimų priėmimo procesus, numatyta surengti „Jaunųjų lyderių akademiją“, kurioje vietos bendruomenių jaunimas diskutuos apie jaunimo įtraukimą į viešąją valdymą respublikiniu ar vietos savivaldos lygmeniu, dalinsis patirtimi bei rengs pasiūlymų paketą, ką reikėtų daryti, kad įtraukti jaunąją kartą į sprendimų priėmimo procesus. Projekto trukmė: 201811.05-2021.11.05, pratęstas iki 2022-05-13, projekto vertė 175 tūkst. Eur.

2018

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos ir Ukrainos  Vystomojo bendradarbiavimo projektą „Ukrainos Hersono, Nikolaevo, Kirovogorodo ir Poltavos sričių jaunimo organizacijų tinklo sukūrimas pritaikant Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos patirtį“. Projekto tikslas – remiantis Lietuvos vietos bendruomenių organizacijos sąjungos patirtimi sukurti Chersono, Nikolaevo, Kirovogorodo ir Poltavos sričių vietos bendruomenių ir jaunimo organizacijų partnerystės principais pagrįstą bendradarbiavimo tinklą, siekiant įtraukti jaunimą dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose. Projektas finansuojamas  Vystomoj bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos lėšomis (Lietuvos Užsienio reikalų ministerija), projekto vertė 28 000 Eur. Projekto trukmė – 7 mėn. -2018.03-10.31. 

2017

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos projektas „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių stiprinimas ir plėtra“, Nr. NOBP1-14, sutartis 2017-09-08, finansuojamas pagal SADM Programos 05.02 “NVO ir bendruomenių plėtros“ priemonę „Finansuoti konkurso būdu atrinktus Nevyriausybines ir bendruomenines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus“. Vykdymo laikotarpis: 2017-08-25- 2017-12-31, projekto vertė 53075.00 Eur.

2016

Projektas NOBP14, „Lietuvos vietos bendruomenių sektoriaus ir vietos savivaldos bendradarbiavimo stiprinimas“, finansuojamas SADM ,,Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros veiksmų 2014-2016 metų plano priemones“. Priemonė ,,Finansuoti konkurso būdu atrinktų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektus“, vykdymo laikotarpis: 2016.04.25 – 2016.12.31, projekto vertė 3000 Eur.

2014

Projektas Nr. NOBP1-14, Vietos savivalda ir bendruomenės Lietuvoje”SADM Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros 2014-2016 metų veiksmų plano priemonė: „Finansuoti konkurso būdu atrinktų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektus“. Vykdymo laikotarpis: 2014.09.11-2014.12.31, projekto vertė 4257,40 Eur (14700 Lt).

2013

Projektas Nr. BOAP1-3, Finansuoti konkurso būdu bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų projektus, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomenių socialinės plėtros 2011-2013 metų programa „Finansuoti konkurso būdu bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų projektus“ priemonė. Vykdymo laikotarpis: 2013.05.15-2013.12.31, vertė 6310,82 Eur (21790 Lt).

2012

Projektas Nr. BOAP1- 3, Finansuoti konkurso būdu bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų projektus,
LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Bendruomenių socialinės plėtros 2011-2013 metų programa. Vykdymo laikotarpis: 2012.06.01-2012.12.31, projekto vertė  8688,60 Eur (30000 Lt).

2011

Savanoriškos veiklos sklaida Lietuvos bendruomenių organizacijose“, Europos Sąjungos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšomis finansuojamas projektas, sutartis 2011-07-26. Vykdymo laikotarpis: 2011-09-30 – 2011-11.31, projekto vertė 45000 Lt.

Bendruomenių organizacijų asocijuotų struktūrų finansavimas konkurso būdu“, projekto Nr. BOAP1-3,sutartis 2011-09-30; finansuojamas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšomis, „Bendruomenių socialinės plėtros 2011-2013 m.“ programa. Vykdymo laikotarpis: 2011.09.30 – 2011.12.25, projekto vertė 12600 Lt.