Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursą.
Konkurso tikslas – stiprinti NVO sektorių, konkurso būdu finansuojant nacionalinių skėtinių NVO institucinio stiprinimo projektus: skatinti NVO partnerystę, bendradarbiavimą, tarpusavio komunikavimą ir didinti NVO darbo efektyvumą, atstovauti visuomenės interesams valstybės ir savivaldybių institucijose, atlikti valstybės institucijų vykdomų programų ir priemonių vertinimą, padėti valstybės institucijoms formuoti viešąją politiką ir teikti konkrečius siūlymus valstybės bei savivaldybių institucijoms dėl viešųjų paslaugų teikimo ir piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimo procesus.

Galimi pareiškėjai:

 • nacionalinė skėtinė NVO, kuri veikia vaiko gerovės, neįgaliųjų, moterų ir vyrų lygių galimybių, žmogaus teisių apsaugos, šeimų stiprinimo, bendruomenių stiprinimo, socialinės atskirties ir skurdo mažinimo, švietimo ir mokslo, vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo, vartotojų teisių apsaugos viešosios politikos srityse (toliau kartu – viešosios politikos sritys) (vienoje ar keliose), vienija tik pelno nesiekiančius juridinius asmenis ir turi atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje; arba
 • NVO, kuri kartu su kitomis (ne mažiau kaip 5) toje pačioje viešosios politikos srityje veikiančiomis NVO ne vėliau kaip iki 2018 m. birželio 1 d. yra sudariusi jungtinės veiklos sutartį (-is) bendram tikslui pasiekti ir turi atstovą (-us), dalyvaujantį (-čius) valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių, padedančių valstybei formuoti viešąją politiką, veikloje.

Paraiškų priėmimas

 • Paraiškų priėmimo terminas – nuo 2018 m. lapkričio 26 d. iki 2018 m. gruodžio 26 d. (imtinai).
 • Projektų įgyvendinimo trukmė – nuo 2019 m. sausio 1 d. iki 2019 m. gruodžio 31 d.
 • Elektroninė paraiškos su priedais versija .pdf formatu pateikiama el. paštu Konkursas_NVO_SKET@socmin.lt ne vėliau nei gruodžio 26 d. (imtinai), laiško eilutėje „Tema“ įrašius konkurso pavadinimą „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursas“.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

 • Projektams, kurių pareiškėjai yra nacionalinės skėtinės NVO, veikiančios vienoje viešosios politikos srityje, taip pat NVO, nurodytos Nuostatų 5.2 papunktyje, – nuo 40 000 (keturiasdešimt tūkstančių) iki 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) Eur;
 • projektams, kurių pareiškėjai yra nacionalinės skėtinės NVO, veikiančios daugiau nei vienoje viešosios politikos srityje, ir nacionalinės skėtinės bendruomeninės organizacijos, – nuo 70 000 (septyniasdešimt tūkstančių) iki 100 000 (vienas šimtas tūkstančių) Eur

Konkursui numatyta skirti 450 000 Eur (keturi šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų).

Finansavimo prioritetai teikiami pareiškėjams:

 • kurie vienija ne mažiau kaip 10 NVO (veikiančios asociacijos ar jungtinės veiklos sutarties pagrindu) ir kurių veikla apima visas apskritis bei ne mažiau kaip 30 savivaldybių;
 • kurių atstovas (-ai) ir (ar) pagal jungtinės veiklos sutartį susijusio partnerio (-ių) atstovas (-ai) per pastaruosius trejus metus (2016–2018 m.) dalyvavo valstybės institucijų patvirtintos sudėties tarybų, komitetų, komisijų, darbo grupių veikloje ir raštu pateikė (inicijavo) bent penkis pasiūlymus (iniciatyvas) kompetentingai (-oms) valstybės ar savivaldybės institucijai (-oms) ir (arba) įstaigai (-oms) dėl viešojo valdymo sprendimo (-ų);
 • kurie patys ir (ar) pagal jungtinės veiklos sutartį susijęs (-ę) partneris (-iai) 2015–2017 m. yra įgyvendinę bent vieną ne mažesnės kaip 30 000 (trisdešimt tūkstančių) Eur vertės projektą;
 • viešai internete paskelbusiems 2016 ar 2017 metų metinį finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą (1 priede pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete);
 • viešai internete paskelbusiems 2016 ar 2017 metų audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį kartu su auditoriaus išvada (1 priede pateikia aktyvią (-ias) nuorodą (-as), leidžiančią (-ias) susipažinti su viešai paskelbtu (-ais) dokumentu (-ais) internete).

Čia galite atsisiųsti su konkursu susijusius dokumentus:

Informavimas ir konsultavimas su konkursu susijusiais klausimais

Pareiškėjai, rengdami paraiškas, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kurias teikia Ministerijos vyriausioji patarėja nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros klausimais Aurelija Olendraitė (tel. 8 706 68 248, el. p. aurelija.olendraite@socmin.lt), jos laikinai nesant – Ministerijos Tikslinės pagalbos ir vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistė Sandra Buklienė (tel. 8 706 68 266, el. p. sandra.bukliene@socmin.lt). Informacija pareiškėjams teikiama darbo dienomis (visą darbo dieną) iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos įskaitytinai.

https://socmin.lrv.lt informacija

You are currently viewing NVO vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkursas

Parašykite komentarą

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.